Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym Dance Control

https://www.dancecontrol.pl


Postanowienia ogólne:


1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego https://dancecontrol.pl/ jest Life Control Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Life Control) z siedzibą w Warszawie, Ul. Erazma Ciołka 8 lok 30001-402 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000611827, NIP: 5242799222, REGON: 36417294000000, adres poczty elektronicznej: info@dancecontrol.pl


2.Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.


3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń i konsultacji. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i konsultacje świadczone w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 11, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.


4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.


Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach


5. Uczestnicy wszystkich szkoleń i konsultacji organizowanych lub współorganizowanych przez Life Control oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub konsultacjach. Life Control zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub konsultacjami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.


6. Uczestnicy wszystkich szkoleń i konsultacji organizowanych lub współorganizowanych przez Life Control oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub konsultacji, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.


7. Life Control będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i konsultacji.


8. Poprzez udział w szkoleniach lub konsultacjach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Life Control nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/konsultacji. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.


9. Osoby biorące udział w szkoleniu lub konsultacjach oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, konsultacji, lub materiałów z nich pochodzących.


10. Life Control, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieuprawnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.


11. Promocje organizowane przez Life Control, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.


12. Uczestnicy szkoleń i konsultacji w Life Control oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.


13. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub konsultacjach Life Control, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Life Contro.


14. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub konsultacjach organizowanych przez Life Control Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:


15. Umowa o świadczenie usług Life Control może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie/konsultację oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Life Contro.


16. Płatność za usługi Life Control może być dokonana w formie:

a) kartą kredytową lub debetową online.


Obsługa płatności:

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.


Formy płatności:

- Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, MaestroREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Wróć do strony
Polityka prywatności

Dane adresowe i kontaktowe:

Sprzedawcą jest Life Control Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ul. Erazma Ciołka 8 lok 300, 01-402 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000611827, NIP: 5242799222, REGON: 36417294000000info@dancecontrol.pl +48 796123999


Czas realizacji:

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.


Zwroty:

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Odstąpienie od umowy:

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.


Reklamacje

W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, mailowej na adres: info@dancecontrol.pl lub przesyłając ją listem na adres Life Control w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Life Control mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.


Koszty dostawy

Nie dotyczy


b) przelewu z konta bankowego,

c) przelewu internetowego.


17. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Life Control, rozliczenie wpłaconej na rzecz Life Control należności nastąpi w trybie określonym w pkt 20 niniejszego regulaminu.


18. Life Control i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub konsultacji – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie lub konsultację organizowane przez Life Control. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.


19. Life Control zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub konsultacji z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów wideo na platformie https://panel.dancecontrol.pl/ lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy Life Control oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Life Control adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.


20. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Life Control następuje po otrzymaniu przez Life Control podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą).


Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu


21. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:


a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;


b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.


22. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.


23. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.


24. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.


Postanowienia końcowe:


25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.


26. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Life Control Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


27. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.


28. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie https://panel.dancecontrol.pl/ oraz https://panel.dancecontrol.pl/


Konsumenci wyłączenia:


29. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: info@dancecontrol.pl lub drogą pocztową na adres Life Control Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Erazma Ciołka 8, lok 300, 01-402 Warszawa. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Life Control Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


30. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, mailowej na adres: info@dancecontrol.pl lub przesyłając ją listem na adres Life Control w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Life Control mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.


31. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.


32. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.


RODO, POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE


Life Control przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2022 r.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 - Dance Control